Photographer Alan Kaplan: The Tribes of Ethiopia’s Omo Valley